Alignment-oriented yoga

بر اساس گروه بندی انواع متفاوت یوگا، توسط اتحادیه یوگا (Yoga Alliance)، رویکرد Alignment-oriented به یوگا، به این معنی است که در هر آسانا، توجهی خاص به قرار دادن بدن به صورت دقیق در آن آسانا، داده می شود.

در کلاس Alignment-oriented توقف در آساناها، اغلب کمی بیشتر است و ممکن است برای کمک به شاگردان برای بدست آوردن آلاینمنت(تراز)صحیح و مطلوب، از برخی ابزار کمکی استفاده شود.